GALERIA KONSTRUKCJI NETYPOWYCH
zobacz więcej
Nasza firma

Kelmet – producent garaży blaszanych

Kel­met Ga­ra­że Bla­sza­ne Mińsk Ma­zo­wiec­ki to doś­wiad­czo­na ma­zo­wiec­ka fir­ma spec­ja­li­zu­ją­ca się w dzie­dzi­nie ręcz­ne­go wy­ko­na­nia ta­kich o­biek­tów, jak prak­tycz­ny i dos­tęp­ny w wie­lu od­mia­nach kon­struk­cyj­nych bla­szak. Za­pew­nia­my Pań­stwu pro­fes­jo­nal­ną ob­słu­gę oraz naj­wyż­szej ja­koś­ci Na­sze pro­duk­ty. Do pro­ce­su re­ali­zac­ji za­mó­wień pod­cho­dzi­my w spo­sób niez­wyk­le in­dy­wi­du­al­ny. Jes­teś­my od 2003r — to la­ta doś­wiad­czeń prak­tycz­nych na ja­kich się o­pie­ra­my wy­ko­nu­jąc dla Pań­stwa Ga­ra­że. U­ży­wa­my tyl­ko spraw­dzo­nej, wy­so­kiej ja­koś­ci pol­skiej sta­li. Na­sze pro­duk­ty wy­róż­nia pre­cy­zyj­ność wy­ko­na­nia, oraz moc­na — sta­bil­na kon­struk­cja, a przy tym roz­są­dna ce­na.

Realizacje
Ja­ko fir­ma po­sia­da­ją­ca wie­lo­let­nie doś­wiad­cze­nie w zak­re­sie pro­fes­jo­nal­ne­go tran­spor­tu i mon­ta­żu ga­ra­ży bla­sza­nych ofe­ru­je­my kom­plek­so­wą us­łu­gę roz­wią­zu­ją­cą prob­lem zwią­za­ny z prze­tran­spor­to­wa­niem oraz prze­nie­sie­niem już po­sia­da­ne­go, a za­ku­pio­ne­go w Na­szej fir­mie ga­ra­żu.
To naj­częś­ciej za­da­wa­ne py­ta­nie ja­kie sły­szy­my od Kli­en­tów, któ­rzy za­ma­wia­ją ga­raż bla­sza­ny. Oczy­wiś­cie od­po­wiedź zaw­sze jest ta­ka sa­ma — że­by ga­raż bla­sza­ny stał wys­tar­czą nam 4 płyt­ki chod­ni­ko­we i tyle. Ale co da­lej?
Nie moż­na wy­bu­do­wać ga­ra­żu wol­no sto­ją­ce­go w do­wol­nie wyb­ra­nym miej­scu dział­ki. Trze­ba się sto­so­wać do prze­pi­sów lo­kal­nych, w któ­rych zos­ta­ły okreś­lone wy­ma­ga­ne od­leg­łoś­ci ga­ra­żu bla­sza­ne­go od dro­gi, gra­nicy z są­sied­nią dział­ką itp.

Garaże dwuspadowe

wszystkie
Garaż blaszany 6,1 m x 5,8 m akryl piaskowo - brązowy dwuspadowy
Garaż blaszany 6,1 m x 5,8 m akryl piaskowo - brązowy dwuspadowy

Ten model KELMET to garaż metalowy dwustanowiskowy wyposażony w …

Garaż blaszany 5m x 6m wiśniowy uchylna drzwi
Garaż blaszany 5m x 6m wiśniowy uchylna drzwi

Opis produktu: Przedstawiona konstrukcja należy do najbardziej …

Garaż blaszany  5m x 6m akryl grafitowy dwuspadowy
Garaż blaszany 5m x 6m akryl grafitowy dwuspadowy

Funkcjonalny, ręcznie wykonany garaż metalowy zwany blaszakiem o …

Garaż blaszany 6m x 6m ocynk dwuspadowy
Garaż blaszany 6m x 6m ocynk dwuspadowy

Garaż blaszany 6 x 6m z praktycznym dachem dwuspadowym to …

Garaże ze spadem na bok

wszystkie
Garaż blaszany 3m x 5m  grafit spad dachu na lewo
Garaż blaszany 3m x 5m grafit spad dachu na lewo

Opis produktu: Przedstawiona konstrukcja należy do najbardziej …

Garaż blaszany 3m x 5m ocynk  spad na bok
Garaż blaszany 3m x 5m ocynk spad na bok

Garaż blaszany KELMET o wymiarach 3 x 5 m to uniwersalna konstrukcja …

Garaż blaszany  4m x 5,5m ocynk spad w bok
Garaż blaszany 4m x 5,5m ocynk spad w bok

Jednospadowy garaż metalowy o wymiarach 4 m x 5,5 m to kolejna …

Garaż blaszany 3,5m x 3m grafit spad dachu na prawo
Garaż blaszany 3,5m x 3m grafit spad dachu na prawo

Opis produktu: Przedstawiona konstrukcja należy do najbardziej …

Garaże ze spadem w tył

wszystkie
Garaż 3,5m x 6m brązowo ceglany uchylna
Garaż 3,5m x 6m brązowo ceglany uchylna

Opis produktu: Przedstawiona konstrukcja należy do najbardziej …

Schowek budowlany, magazynek
Schowek budowlany, magazynek

Mamy przyjemność zaoferować Państwu ręcznie wykonany, funk …

Garaż blaszany 4m x 6m ocynk jednospadowy do tyłu
Garaż blaszany 4m x 6m ocynk jednospadowy do tyłu

Prezentujemy klasyczny garaż metalowy z blachy ocynkowanej …

Garaż blaszany 3m x 5m Ocynkowany
Garaż blaszany 3m x 5m Ocynkowany

Garaże blaszane tzw. blaszaki 3x5 ---> Klasyka Gatunku …

Aktualności

wszystkie
24 czerwca 2019
Garaże Drewnopodobne
Garaże blaszane drewnopodobne to totalna nowość na rynku polskim, nasza firma jako je ...
zobacz więcej
05 lutego 2018
Schowek budowlany, magazynek
  Garaże blaszane BUDOWA Garaż blaszany 3x5 Blaszak na budowę SCHOWEK   Jest to ...
zobacz więcej
13 lipca 2017
Projekt garażu blaszanego
  KONSTRUKCJA GARAŻU 3m x 5m do dokumentacji zgłoszenia   Konstrukcję no ...
zobacz więcej
Uczciwy przedsiębiorca oferteo Dzwon Ogłoszeniowa Życie
Created by Foldruk Media 2020
Pozycjonowanie stron