GALERIA KONSTRUKCJI NETYPOWYCH
zobacz więcej
Nasza firma

Garaże blaszane - producent Kelmet

Kel­met Ga­ra­że Bla­sza­ne Mińsk Ma­zo­wiec­ki to doś­wiad­czo­na ma­zo­wiec­ka fir­ma spec­ja­li­zu­ją­ca się w dzie­dzi­nie ręcz­ne­go wy­ko­na­nia ta­kich o­biek­tów, jak prak­tycz­ny i dos­tęp­ny w wie­lu od­mia­nach kon­struk­cyj­nych bla­szak. Za­pew­nia­my Pań­stwu pro­fes­jo­nal­ną ob­słu­gę oraz naj­wyż­szej ja­koś­ci Na­sze pro­duk­ty. Do pro­ce­su re­ali­zac­ji za­mó­wień pod­cho­dzi­my w spo­sób niez­wyk­le in­dy­wi­du­al­ny. Jes­teś­my od 2003r — to la­ta doś­wiad­czeń prak­tycz­nych na ja­kich się o­pie­ra­my wy­ko­nu­jąc dla Pań­stwa Ga­ra­że. U­ży­wa­my tyl­ko spraw­dzo­nej, wy­so­kiej ja­koś­ci pol­skiej sta­li. Na­sze pro­duk­ty wy­róż­nia pre­cy­zyj­ność wy­ko­na­nia, oraz moc­na — sta­bil­na kon­struk­cja, a przy tym roz­są­dna ce­na.

Realizacje
Ja­ko fir­ma po­sia­da­ją­ca wie­lo­let­nie doś­wiad­cze­nie w zak­re­sie pro­fes­jo­nal­ne­go tran­spor­tu i mon­ta­żu ga­ra­ży bla­sza­nych ofe­ru­je­my kom­plek­so­wą us­łu­gę roz­wią­zu­ją­cą prob­lem zwią­za­ny z prze­tran­spor­to­wa­niem oraz prze­nie­sie­niem już po­sia­da­ne­go, a za­ku­pio­ne­go w Na­szej fir­mie ga­ra­żu.
To naj­częś­ciej za­da­wa­ne py­ta­nie ja­kie sły­szy­my od Kli­en­tów, któ­rzy za­ma­wia­ją ga­raż bla­sza­ny. Oczy­wiś­cie od­po­wiedź zaw­sze jest ta­ka sa­ma — że­by ga­raż bla­sza­ny stał wys­tar­czą nam 4 płyt­ki chod­ni­ko­we i tyle. Ale co da­lej?
Nie moż­na wy­bu­do­wać ga­ra­żu wol­no sto­ją­ce­go w do­wol­nie wyb­ra­nym miej­scu dział­ki. Trze­ba się sto­so­wać do prze­pi­sów lo­kal­nych, w któ­rych zos­ta­ły okreś­lone wy­ma­ga­ne od­leg­łoś­ci ga­ra­żu bla­sza­ne­go od dro­gi, gra­nicy z są­sied­nią dział­ką itp.

Garaże dwuspadowe

wszystkie
Garaż blaszany  7m x 5,5m akryl

Garaż blaszany 7m x 5,5m akryl

Dwustanowiskowy garaż blaszany Kelmet o wymiarach 7 x 5,5m …

Garaż blaszany 4m x 7m grafit biel dwuspad

Garaż blaszany 4m x 7m grafit biel dwuspad

Przedstawiona konstrukcja należy do najbardziej funkcjonalnych …

Garaż blaszany 7m x 6m brąz zieleń dwuspad

Garaż blaszany 7m x 6m brąz zieleń dwuspad

Przedstawiona konstrukcja należy do najbardziej funkcjonalnych …

Garaż blaszany 6m x 6m akryl jasny i ciemny - brązowy dwuspadowy

Garaż blaszany 6m x 6m akryl jasny i ciemny - brązowy dwuspadowy

Funkcjonalny garaż metalowy tzw. blaszak o wymiarach 6m …

Garaże ze spadem na bok

wszystkie
Garaż blaszany 3m x 4m brąz spad do tyłu drzwi 100

Garaż blaszany 3m x 4m brąz spad do tyłu drzwi 100

Opis produktu: Przedstawiona konstrukcja należy do najbardziej …

Garaż blaszany 3m x 5m  grafit spad dachu na lewo

Garaż blaszany 3m x 5m grafit spad dachu na lewo

Opis produktu: Przedstawiona konstrukcja należy do najbardziej …

Garaż blaszany 3m x 5m ocynk  spad na bok

Garaż blaszany 3m x 5m ocynk spad na bok

Garaż blaszany KELMET o wymiarach 3 x 5 m to uniwersalna konstrukcja …

Garaż blaszany  4m x 5,5m ocynk spad w bok

Garaż blaszany 4m x 5,5m ocynk spad w bok

Jednospadowy garaż metalowy o wymiarach 4 m x 5,5 m to kolejna …

Garaże ze spadem w tył

wszystkie
Schowek budowlany, magazynek

Schowek budowlany, magazynek

Mamy przyjemność zaoferować Państwu ręcznie wykonany, funk …

Garaż blaszany biały/grafit spad na tył

Garaż blaszany biały/grafit spad na tył

Przedstawiona konstrukcja należy do najbardziej funkcjonalnych …

Garaż blaszany 4m x 6m ocynk spad na tył

Garaż blaszany 4m x 6m ocynk spad na tył

Przedstawiona konstrukcja należy do najbardziej funkcjonalnych …

Garaż blaszany  6m x 5m akryl grafit spad w tył

Garaż blaszany 6m x 5m akryl grafit spad w tył

Dwustanowiskowy garaż metalowy z w odcieniu biało-brązowym to …

Aktualności

wszystkie
04 grudnia 2020
Jak przygotować podłoże pod kojec dla psa
Przygotowanie podłoża pod kojec dla pas Jest to najczęściej zadawane pytanie jakie sły ...
zobacz więcej
24 czerwca 2019
Garaże Drewnopodobne
Garaże blaszane drewnopodobne to totalna nowość na rynku polskim, nasza firma jako je ...
zobacz więcej
05 lutego 2018
Schowek budowlany, magazynek
  Garaże blaszane BUDOWA Garaż blaszany 3x5 Blaszak na budowę SCHOWEK   Jest to ...
zobacz więcej
Uczciwy przedsiębiorca oferteo Dzwon Ogłoszeniowa Życie
Created by Foldruk Media 2021
Pozycjonowanie stron