GALERIA KONSTRUKCJI NETYPOWYCH
zobacz więcej
Nasza firma

Garaże blaszane - producent Kelmet

Kel­met Ga­ra­że Bla­sza­ne Mińsk Ma­zo­wiec­ki to doś­wiad­czo­na ma­zo­wiec­ka fir­ma spec­ja­li­zu­ją­ca się w dzie­dzi­nie ręcz­ne­go wy­ko­na­nia ta­kich o­biek­tów, jak prak­tycz­ny i dos­tęp­ny w wie­lu od­mia­nach kon­struk­cyj­nych bla­szak. Za­pew­nia­my Pań­stwu pro­fes­jo­nal­ną ob­słu­gę oraz naj­wyż­szej ja­koś­ci Na­sze pro­duk­ty. Do pro­ce­su re­ali­zac­ji za­mó­wień pod­cho­dzi­my w spo­sób niez­wyk­le in­dy­wi­du­al­ny. Jes­teś­my od 2003r — to la­ta doś­wiad­czeń prak­tycz­nych na ja­kich się o­pie­ra­my wy­ko­nu­jąc dla Pań­stwa Ga­ra­że. U­ży­wa­my tyl­ko spraw­dzo­nej, wy­so­kiej ja­koś­ci pol­skiej sta­li. Na­sze pro­duk­ty wy­róż­nia pre­cy­zyj­ność wy­ko­na­nia, oraz moc­na — sta­bil­na kon­struk­cja, a przy tym roz­są­dna ce­na.

Realizacje
garaże metalowe
Ja­ko fir­ma po­sia­da­ją­ca wie­lo­let­nie doś­wiad­cze­nie w zak­re­sie pro­fes­jo­nal­ne­go tran­spor­tu i mon­ta­żu ga­ra­ży bla­sza­nych ofe­ru­je­my kom­plek­so­wą us­łu­gę roz­wią­zu­ją­cą prob­lem zwią­za­ny z prze­tran­spor­to­wa­niem oraz prze­nie­sie­niem już po­sia­da­ne­go, a za­ku­pio­ne­go w Na­szej fir­mie ga­ra­żu.
garaże metalowe
To naj­częś­ciej za­da­wa­ne py­ta­nie ja­kie sły­szy­my od Kli­en­tów, któ­rzy za­ma­wia­ją ga­raż bla­sza­ny. Oczy­wiś­cie od­po­wiedź zaw­sze jest ta­ka sa­ma — że­by ga­raż bla­sza­ny stał wys­tar­czą nam 4 płyt­ki chod­ni­ko­we i tyle. Ale co da­lej?
garaże metalowe
Nie moż­na wy­bu­do­wać ga­ra­żu wol­no sto­ją­ce­go w do­wol­nie wyb­ra­nym miej­scu dział­ki. Trze­ba się sto­so­wać do prze­pi­sów lo­kal­nych, w któ­rych zos­ta­ły okreś­lone wy­ma­ga­ne od­leg­łoś­ci ga­ra­żu bla­sza­ne­go od dro­gi, gra­nicy z są­sied­nią dział­ką itp.

Garaże dwuspadowe

wszystkie
Garaż blaszany  7m x 5,5m akryl

Garaż blaszany 7m x 5,5m akryl

Dwustanowiskowy garaż blaszany Kelmet o wymiarach 7 x 5,5m …

Garaż blaszany 5m x 6m wiśniowy uchylna drzwi

Garaż blaszany 5m x 6m wiśniowy uchylna drzwi

Opis produktu: Przedstawiona konstrukcja należy do najbardziej …

Garaż blaszany 4m x 7m grafit biel dwuspad

Garaż blaszany 4m x 7m grafit biel dwuspad

Przedstawiona konstrukcja należy do najbardziej funkcjonalnych …

Garaż blaszany 6m x 6m ocynk dwuspadowy

Garaż blaszany 6m x 6m ocynk dwuspadowy

Garaż blaszany 6 x 6m z praktycznym dachem dwuspadowym to …

Garaże ze spadem na bok

wszystkie
Garaż blaszany 3m x 4m brąz spad do tyłu drzwi 100

Garaż blaszany 3m x 4m brąz spad do tyłu drzwi 100

Opis produktu: Przedstawiona konstrukcja należy do najbardziej …

Garaż blaszany 3m x 5m  grafit spad dachu na lewo

Garaż blaszany 3m x 5m grafit spad dachu na lewo

Opis produktu: Przedstawiona konstrukcja należy do najbardziej …

Garaż blaszany 3m x 5m ocynk  spad na bok

Garaż blaszany 3m x 5m ocynk spad na bok

Garaż blaszany KELMET o wymiarach 3 x 5 m to uniwersalna konstrukcja …

Garaż blaszany 3,5m x 3m grafit spad dachu na prawo

Garaż blaszany 3,5m x 3m grafit spad dachu na prawo

Opis produktu: Przedstawiona konstrukcja należy do najbardziej …

Garaże ze spadem w tył

wszystkie
Schowek budowlany, magazynek

Schowek budowlany, magazynek

Mamy przyjemność zaoferować Państwu ręcznie wykonany, funk …

Garaż blaszany  6m x 5m akryl grafit spad w tył

Garaż blaszany 6m x 5m akryl grafit spad w tył

Dwustanowiskowy garaż metalowy z w odcieniu biało-brązowym to …

Domek ogrodowy  / narzędziowy

Domek ogrodowy / narzędziowy

Kelmet domki narzędziowe sprawdzają się nawet w najmniejszym og …

Garaż blaszany  6m x 6m ocynk spadek do tyłu

Garaż blaszany 6m x 6m ocynk spadek do tyłu

Oferujemy funkcjonalny garaż metalowy o wymiarach 6 x 6 m. …

Garaże drewnopodobne

wszystkie
GARAŻ BLASZANY 7M X 5M DREWNOPODOBNY MULTIGROS DWUSPAD

GARAŻ BLASZANY 7M X 5M DREWNOPODOBNY MULTIGROS DWUSPAD

Garaż dwustanowiskowy, wykonany z blachy trapezowej drewnopodobnej.

GARAŻ BLASZANY 3,5M X 9,5M ORZECH SPAD NA LEWO

GARAŻ BLASZANY 3,5M X 9,5M ORZECH SPAD NA LEWO

Garaż blaszany drewnopodobny o wymiarach 3,5M X 9,5M

Garaż blaszany 6m x 6m ocynk dwuspadowy

GARAŻ BLASZANY 3M X 3M DREWNOPODOBNY MULTIGROS DWUSPAD

Garaż blaszany drewnopodobny o wymiarach 3M X 3M.

Aktualności

wszystkie
04 grudnia 2020
Jak przygotować podłoże pod kojec dla psa
Przygotowanie podłoża pod kojec dla pas Jest to najczęściej zadawane pytanie jakie sły ...
zobacz więcej
24 czerwca 2019
Garaże Drewnopodobne
Garaże blaszane drewnopodobne to totalna nowość na rynku polskim, nasza firma jako je ...
zobacz więcej
05 lutego 2018
Schowek budowlany, magazynek
  Garaże blaszane BUDOWA Garaż blaszany 3x5 Blaszak na budowę SCHOWEK   Jest to ...
zobacz więcej
13 lipca 2017
Projekt garażu blaszanego
KONSTRUKCJA GARAŻU 3m x 5m do dokumentacji zgłoszenia...
zobacz więcej
14 lutego 2017
Zgłoszenie garażu blaszanego przepisy
Zgłoszenie - Garaż blaszany (budynek godpodarczy) - obowiązujące przepisy...
zobacz więcej
14 lipca 2016
Blaszana wiata
Czy trzeba mieć pozwolenie na postawienie wiaty blaszanej? Dowiedz się już teraz...
zobacz więcej

ul. Juliana Tuwima 1

05-300 Mińsk Mazowiecki

Email: [email protected]

Tel.: 505810505

NIP: 8231396539

REGON: 146974223

Uczciwy przedsiębiorca oferteo Dzwon Ogłoszeniowa Życie
Created by Foldruk Media 2022
Pozycjonowanie stron