Zgłoszenie garażu blaszanego przepisy

wszystkie
14 lutego 2017

 Zgłoszenie - Garaż blaszany (budynek godpodarczy)

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami garaż o powierzchni do 35m kw wymaga jedynie zgłoszenia lecz z pewnymi ograniczeniami:
- usytuowanie budynku zgodnie z parag. 12 WT a więc 3,0 lub 4,0m od granicy z działką sąsiednią z zachowaniem przepisów dotyczących p.poż.

 

 

Ważna informacja: ( Urzędy unikają udzielania tej informacji  )

 

Na czas trwania budowy budynku np.mieszkalnego  Pomieszczenie gospodarcze (Garaż blaszany )  można usytuować na działce bez konieczności zgłoszenia , ale po zakończeniu budowy oraz dokonaniu odbiorów technicznych Garaż(pomieszczenie gospodarcze,obiekt tymczasowy) należy zalegalizować dokonując formalnego zgłoszenia. - zgodnie z przeznaczeniem użytkowym.

 

Wykładnia prawa

Pomoc dla naszych klientów

 - Jasno i klarownie określił zasady

 

W wyroku z dnia 9 kwietnia 2013 r. II SA/Bk 93/13 WSA w Białymstoku stwierdził: „jak przyjmuje się jednolicie w orzecznictwie sądów administracyjnych, na mocy art. 29 Prawa budowlanego budowy określone w tym przepisie nie wymagają z mocy prawa uzyskania pozwolenia na budowę nawet w sytuacji zamiaru ich realizacji sprzecznie z przepisami techniczno - budowlanymi (por. wyrok WSA w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2011 r. sygn. IV SA/Po 945/11). Sama jedynie potencjalna, teoretyczna możliwość ograniczeń prawnych w sposobie zagospodarowania działki wskutek powstania w sąsiedztwie obiektu budowlanego, bez potrzeby konkretyzowania rodzaju danego ograniczenia i realności jego powstania w okolicznościach danej sprawy nie wystarcza do zaliczenia tej działki w obręb obszaru oddziaływania obiektu (por. wyrok NSA z dnia 20 kwietnia 2010 r. sygn. akt II OSK 702/09 i wyrok NSA z dnia 2 grudnia 2011 r. sygn. akt II OSK 1733/10). Ustawodawca wprowadził bowiem zasady zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwoleń na budowę i jedynie w szczególnych przypadkach, dostatecznie uzasadnionych, organ jest uprawniony do ograniczenia tych zasad. Konstatacja ta jest tym bardziej słuszna, gdy się zważy, że przesłanki określone w art. 30 ust. 7 Prawa budowlanego należą do nieprecyzyjnych i w przypadku ich zastosowania wymagają od organu wnikliwego przeanalizowania i uzasadnienia

 

Zgodnie z obowiązującym prawem zgłoszenia wymagają:

Budynki wolnostojące parterowe garaże blaszane o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba obiektów o podobnej charakterystyce na działce nie może przekroczyć dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.


Nie ma znaczenia czy garaż będzie murowany, lub czy będzie to typowa konstrukcja o poszyciu blaszanym, oraz w jaki sposób zostaną wykonane fundamenty. Jeżeli zostaną spełnione w/w  warunki można taką konstrukcję postawić następnie dokonując jedynie zgłoszenia we właściwym urzędzie - stosownie do miejsca zamieszkania  (na zgłoszenie)

Uproszczeniu i skróceniu procedury budowlanej służyć ma również m.in. rezygnacja z obowiązku załączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz o możliwości dostępu do drogi publicznej(z wyjątkiem dróg krajowych i wojewódzkich, dla których takie uzgodnienia nadal będą konieczne).

Skrócono także czas oczekiwania na tzw. "milczącą zgodę na użytkowanie" (brak sprzeciwu administracji) - z 21 do 14 dni - w przypadku obiektów oddawanych do użytkowania na podstawie zgłoszenia.

 

Zgłoszenia należy dokonać 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót        


O czym na wstępie powinniśmy wiedzieć?


Pierwszą podstawową informacją jaką musimy uzyskać ( dot.miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego ) udając się do Urzędu Miasta lub Gminy, jest to określenie obszaru położenia naszej działki, oraz informacja o przeznaczeniu, czy działka jest:

  • budowlana,
  • siedliskowa
  • rolna
  • rekreacyjna
  • leśna
  • inwestycyjna

Kolejną niezbędną informacją będzie -  czy dopuszczalna jest możliwość jej zabudowy oraz w jakim zakresie.

Czy istnieją uwzględnione w planie zagospodarowania (urzędnicze) wytyczne dot. tzw. " garaży blaszanych" określające precyzyjne parametry np. wielkość konstrukcji, wysokość, kąt nachylenia dachu itp.

Dotyczy to również tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art.30 ust.1, ale nie pózniej niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.

Powyżej wymienione, a uzyskane w Urzędzie informacje pozwolą Państwu określić możliwości wybudowania - postawienia konstrukcji stalowej lekkiej zablaszonej.

 

Jaki sposób prawidłowo przygotować wniosek zgłoszenia?


Do zgłoszenia należy dołączyć:

  1. wypełniony druk zgłoszenia (druk do wypełnienia można pobrać w wydziale starostwa lub ze strony internetowej)
  2. wypełniony druk oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (druk do wypełnienia można pobrać w wydziale starostwa lub ze strony internetowej)

  3. mapę sytuacyjno - wysokościową w skali 1:1000 do celów opiniodawczych z wykreśloną lokalizacją budynku oraz zwymiarowanymi odległościami usytuowania obiektów stosunku do granic działki oraz istniejących obiektów.
  4. szkice i rysunki budynku gospodarczego wykonane i podpisane przez inwestora (mogą być również wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia lub jako typowe projekty sporządzone przez biura projektowe)

 

O czym jeszcze pamiętać?

Budynki należy sytuować od granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niż :

4m

w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy

3m

w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy

 

Czy dopuszczalne są mniejsze odległości ?

 

W pierwszej kolejności należy się jednak dowiedzieć czy zmniejszenie odległości od granicy działek jest dopuszczalne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego o ile jest taki uchwalony. Jeśli nie ma planu takie uwarunkowania powinny być określone w decyzji o warunkach zabudowy. (§ 12 ust. 2 w/w rozporządzenia). Jeśli uwarunkowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wymogi określone decyzją o warunkach zabudowy nie pozwolą na zmniejszenie minimalnych odległości tj. 4 metry lub 3 metry (w przypadku zwrócenia budynku ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych w stronę granicy) usytuowanie budynku w granicy działek nie będzie możliwe.

Obszerną publikację wyczerpujacą temat przepisowych odległości znajdą Państwo pod linkiem niżej  Polecamy

 

 http://garazemetalowe.pl/Aktualnosci/Przepisowe-odleglosci-garazu-od-granicy-dzialki,5

 


Pmiętajmy - typowy Garaż dla samochodu osobowego musi spełnić pewne wymagania określone w przepisach

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).


Rozdział 10 w/w rozporządzenia jednoznacznie określa:

Garaże dla samochodow osobowych

Garaż do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, stanowiący samodzielny

obiekt budowlany lub część innego obiektu, będący garażem zamkniętym – z pełną obudową zewnętrzną i zamykanymi

otworami, bądź garażem otwartym – bez ścian zewnętrznych albo ze ścianami niepełnymi lub ażurowymi, powinien mieć:

 

1) wysokość w świetle konstrukcji co najmniej 2,2 m i do spodu przewodów i urządzeń instalacyjnych 2 m;

2) wjazdy lub wrota garażowe co najmniej o szerokości 2,3 m i wysokości 2 m w świetle;

3) elektryczną instalację oświetleniową;

4) zapewnioną wymianę powietrza, zgodnie z § 108;

5) wpusty podłogowe z syfonem i osadnikami w garażu z instalacją wodociągową lub przeciwpożarową tryskaczową, w garażu podziemnym przed wjazdem do niego oraz w garażu nadziemnym o pojemności powyżej 25 samochodów;

6) instalację przeciwpożarową, wymaganą przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczoną przed zamarzaniem.

 

Mamy nadzieję że odrobinę pomogliśmy/rozjaśniliśmy zawiłość przepisów związanych z samym zgłoszeniem garażu blaszanego (budynku gospodarczego )

 

 

Niżej dla Państwa ułatwienia zamieszczamy tekst źródłowy PDF którym się posiłkowaliśmy w naszej publikacji - zachęcając do indywidualnego zapoznania się.

Ponadto niżej również dla ułatwienia do pobrania kompletna dokumentacja do zgłoszenia dla Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim.

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2.Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw

3.Text jednolity Prawo Budowlane

 

 

 

Czekamy na twój telefon, zadzwoń do nas już dziś. Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania związane z naszymi konstrukcjami.

  

tel. (25) 749 11 11, kom. 505 810 505

Pliki do pobrania

Uczciwy przedsiębiorca oferteo Dzwon Ogłoszeniowa Życie
Created by Foldruk Media 2021