Warunki gwarancji

WARUNKI GWARANCJI GARAŻU BLASZANEGO (KONSTRUKCJI STALOWEJ)
Poniższe warunki gwarancyjne obowiązują tylko wtedy, gdy dokument gwarancyjny zostanie całkowicie i czytelnie wypełniony.
1. Podstawą do uzyskania ochrony gwarancyjnej jest oryginalny dowód zakupu czytelny, bez skreśleń i poprawek, zawierający
dokładny opis lub symbol umożliwiający pozytywną identyfikację sprzętu wraz z instrukcją obsługi.
2. Gwarancja jest udzielana na 24 miesiące od daty zakupu.
3. Gwarantuje się sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi danego
produktu.
4. Gwarancja obejmuje i ogranicza się do bezpłatnego usunięcia usterek, które odnieść można do błędów materiałowych lub produkcyjnych.
Usunięcie usterek polega na nieodpłatnej naprawie lub wymianie wadliwych lub uszkodzonych części.
5. Sposób naprawy i termin określa gwarant.
6. Wszelkie uszkodzenia powstałe na skutek wadliwej eksploatacji nie podlegają gwarancji i mogą zostać usunięte jedynie za pobraniem
opłat serwisowych.
7. KONSERWACJA:
Czynności konserwujące, klient winien obowiązkowo przeprowadzić co 3 miesiące czyszcząc, a następnie smarując smarem grafitowym
wszystkie części ruchome.
8. Przygotowanie podłoża pod Garaż blaszany należą do Zamawiającego.
9. Kotwiczenie Garażu blaszanego należy do Zamawiającego.
10. Gwarancją nie są objęte:
• mechaniczne uszkodzenia lub przeciążenia produktu oraz wywołane nimi wady,
• elementy współpracujące ze sobą, które w wyniku pracy mogą ulec zużyciu,
• uszkodzenia spowodowane czynnikami atmosferycznymi
- silny wiatr - niekontrolowane przemieszczenie garażu blaszanego,
- obfite opady śniegu - uszkodzenie konstrukcji dachowej Garażu blaszanego wskutek zalegania dużej ilości śniegu,
• zużycie, które spowodowane jest przez brud, piasek lub inny materiał ścierny, który dostał się do podzespołów produktu z powodu
niewłaściwej obsługi i konserwacji,
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego montażu, użytkowania, eksploatacji lub używania produktu niezgodnie z instrukcją
obsługi, przepisami bezpieczeństwa lub przeznaczenia.
11. Po zamontowaniu, należy ściągnąć folię ochronną o ile taka znajduje się na produkcie (blacha akrylowa).
12. Wyrób traci gwarancję po zastosowaniu przez użytkownika jakichkolwiek zmian w konstrukcji lub budowie produktu.
13. Kategorycznie zabrania się obsługiwania produktu, którego dotyczy gwarancja przez osoby niepełnoletnie oraz
otwierania go bez wcześniejszego upewnienia się, czy w zasięgu jego działania nie znajdują się ludzie, zwierzęta lub jakiekolwiek
przedmioty.
14. Gwarancja wygasa w momencie, gdy osoby przez Nas nie upoważnione dokonały montażu, napraw lub zmian konstrukcyjnych.
15. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków, wyrównania
ewentualnej szkody w związku z awarią produktu, poza uprawnieniami wynikającymi z niniejszej gwarancji.
16. Każdorazowa ingerencja własna w konstrukcję skutkuje utratą gwarancji.
17. Usunięcie plomby jest równoznaczne z utratą gwarancji.
18. Nieistotna wada.
Art. 560 kodeksu cywilnego
§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
Uprawnienie do odstąpienia od umowy klient będzie miał wówczas, gdy będzie to wada istotna. Ograniczenie to ma zapobiec nadużyciom
stosowanym przez klientów.
Rozgraniczenie pojęcia „wady istotne” i „wady nieistotne” może mieć miejsce w umowie pomiędzy stronami, a jeżeli strony w umowie tych
pojęć nie określą, to przyjąć należy że do ustalenia, czy mamy do czynienia z wadą istotną, czy też nie, należy wziąć pod uwagę
kryteria subiektywne. Wada istotna musi zatem ograniczać lub uniemożliwiać normalne korzystanie z rzeczy.
Fakt, iż rzecz dotknięta jest jedynie wadami o charakterze nieistotntym prowadzi do wyłączenia uprawnienia kupującego
do odstąpienia od umowy.

Oświadczam, że zapoznałem się z bezpiecznym sposobem użytkowania garażu oraz warunkami gwarancji zakupionego produktu, które
w pełni akceptuję.
Oświadczam, że produkt został prawidłowo zamontowany w wyznaczonym miejscu i potwierdzam to własnoręcznym podpisem.

 

dostępne kolory - zdjęcie
Uczciwy przedsiębiorca oferteo Dzwon Ogłoszeniowa Życie
Created by Foldruk Media 2019